Όριο Πίστεως


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Αρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης


Ἀρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΙΔΩΝΗ

Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσου, Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου.

Ἡ σύγυση: Στήν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ πολύ μεγάλη σύγχυση. Μία σύγχυση πού καλλιεργεῖται ἔντενα ἤ καί ἐπιβάλλεται μέ ἐκβιαστικό τρόπο στίς συνειδήσεις. Ἡ ἀνοή ὅλων, ἡ σχετικοποίηση ὅλων, ἡ ἀμφιβολία γιά ὅλα διαβρώνουν ὅλες τίς ἀξίες. Δέν ὑπάρει σαφής διαφορά μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ, ἀλήθειας καί ψεύδους, σωστοῦ καί λάθους, Ὀρθοδοξίας καί αἵρεσης, Θεοῦ καί διαβόλου. Ἔει ἐπιβληθῆ ἕνα γκρίζο τοπίο γιά ὅλα. Αὐτή ἡ σύγυση καλλιεργεῖται σέ ἐθνικό, σέ πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό ἐπίπεδο ἀλλά καί σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο. Ὅποιος εἶναι πιστός στήν Ἐκκλησία καί πιστεύει στή μονή ἀλήθεια, τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, εἶναι φανατικός, φασίστας, φονταμενταλιστής, ἐπικίνδυνος! Δέν μπορεῖς νά ξεωρίζεις. Δέν μπορεῖς νά ἔης διαφορετική γνώμη. Δέν ἔεις δικαίωμα νά μείνεις στήν πίστη πού ἔεις. Ἡ Ἐκκλησία συγέεται μέ τούς φορεῖς τοῦ κόσμου, ἰδεολογικοποιεῖται καί πολιτικοποιεῖται ὁ λόγος της.

Καί τό σοβαρότερο στήν ἐποή μας εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ Ἰνστρούτορες εἶναι ἐντός. Διακηρύττουν τή σύγυση καί, ταυτόρονα, ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι καί χριστιανοί καί μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔει ἐπιβληθῆ ἕνα γκρίζο τοπίο γιά ὅλα καί καλλιεργεῖται σέ κάθε ἐπίπεδο: πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό. Ὅποιος πιστεύει εἶναι φανατικός, φασίστας, φονταμενταλιστής, ἐπικίνδυνος! Δέν μπορεῖς νά ξεωρίζεις.
Δέν ἔουν τήν ἀνδρεία καί τήν τόλμη νά ποῦν ὅτι δέν εἶναι χριστιανοί καί διαφωνοῦν μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, διότι δέν θά τούς πίστευε κανείς. Λένε δῆθεν ὅτι διαφωνοῦν μέ τούς παπάδες, τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας καί κάποιους καθυστερημένους θεολόγους.

Ἡ κατάσταση αὐτή δέν ἦλθε ξαφνικά. Καλλιεργήθηκε ἀφ' ἑνός μέν ἀπό τήν ἄθεη διανόηση, ἀφ' ἑτέρου ἀπό τήν ἄθεη πολιτική. Ἀφοῦ διαβρώθηκαν οἱ συνειδήσεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ἡγεσίας, ἐπέβαλαν καί στόν πιστό λαό τή λεγόμενη «Νέα Ἐποή» ἤ «New Age» καί τήν παγκοσμιοποίηση. Ἔουν στά χέρια τους τά μέσα ἐνημερώσεως ἤ μᾶλλον, τά μέσα ἐπιβολῆς πληροφοριῶν καί διαμόρφωσης τῆς κοινῆς γνώμης. Μπαίνουν μέσα στά σπίτια καί μέσα στίς ψυές καί τά κάνουν «γῆς Μαδιάμ».

Αὐτή ἡ σύγυση ἄρισε νά ἐπικρατεῖ καί στούς χριστιανούς, ἰδιαίτερα ὅμως στούς νέους. Ἐπιτείνεται δέ καί ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας μέσα στό ὁποῖο ζοῦν οἱ περισσότεροι χριστιανοί. Ἀγνοοῦν βασικά δόγματα τῆς πίστεως. Οἱ περισσότεροι εἶναι ἀκατήητοι. Τήν εὐθύνη, βέβαια, τήν ἔουν καί οἱ ἴδιοι, πού δέν θέλουν νά ἀκούσουν καί νά κατηηθοῦν. Ἀλλά τή μεγαλύτερη εὐθύνη τήν ἔουμε οἱ ποιμένες, πού δέν ἐνδιαφερόμαστε νά ἐνημερώσουμε καί νά φωτίσουμε τούς χριστιανούς μας.

Ἀνάγκη ὁριοθέτησης: Γι' αὐτό τόν λόγο ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἀμυνθῆ καί νά προστατεύση τούς πιστούς της. Στοιειώδης δέ ἄμυνα ἀποτέλει ἡ ἀνάγκη ὁριοθέτησης τῆς πίστεως. Τήν ἀνάγκη γιά ὁριοθέτηση τῆς πίστεως τόνιζε ἰδιαίτερα ὁ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζοπουλος, ὁ ὁποῖος ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Εἶναι ἄμεσος ἀνάγκη ἡ ὁριοθέτησις τῆς ὀρθόδοξου πίστεως ἔναντι τῆς συγρόνου προκλήσεως τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ὁριοθετήσει τήν πίστη καί νά κατηχήσει σωστά τους πιστούς, νά ἀποκτήσουν τό κατάλληλο κριτήριο καί τό σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς, ὥστε νά μποροῦν νά κρίνουν καί νά συγκρίνουν· νά μήν κλυδωνίζονται καί νά μήν παρασύρονται ἀπό κάθε “ἄνεμον διδασκαλίας, μέσα εἰς τήν δολιότητα τῶν ἀνθρώπων, μέσα εἰς τήν πανουργίαν τους πρός τόν σκοπόν τῆς μεθοδικῆς παραπλανήσεως”».

Νά μή θεωροῦμε αὐτονόητες κάποιες ἔννοιες. Νά γίνεται πάντοτε ξεκαθάρισμα τοῦ πιστεύω τῶν ὀρθόδοξων. Ὁτιδήποτε ἀποτέλει νόθευση καί ἀλλοίωση τῆς πίστεως νά μήν τό ἀνεόμαστε καί νά ἀποβάλλεται ὡς μή γνήσιο καί ὀρθόδοξο. Ὁ ζηλωτισμός καί ὁ φανατισμός, ἀπό τή μία, καί ὁ συμβιβασμός, ἀπό τήν ἄλλη, ἔουν δημιουργήσει μεγάλη σύγυση καί μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας σχετικοποιεῖται ὡς πρός τήν πλάνη, τό ψεῦδος καί τήν αἵρεση ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης. Παραγνωρίζεται ὅτι στήν Ὀρθοδοξία ἀλήθεια καί ἀγάπη συμπορεύονται. Ἡ Ἐκκλησία δέν διαθέτει οὔτε ὄπλα οὔτε βία.

Δέν φτιάνει νόμους, δέν ἔει ΜΜΕ, δέν ἔει οὔτε ἀστυνομία οὔτε στρατό. Δύναμη της εἶναι ἡ κατ' ἄνθρωπον ἀδυναμία της. Ὅπλο της, ὁ παντοδύναμος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΦΥΛΛΟ 114

Share:

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ἀρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΙΔΩΝΗ
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσου,
Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου
ΕΙΝΑΙ γνωστό ὅτι διάφοροι κύκλοι στή χώρα μας, ἀκόμα καί κυβερνητικά στελέχη, ἔχουν ἀναφερθεῖ, μεταξύ ἄλλων, στήν ἀνάγκη κατάργησης τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα.

Γιά τόν πρωτοσύγκελο τῆς Μητρόπολης Ἱερισσοῦ «ὅσοι ἐκφράζουν τέτοιες ἀπόψεις θέλουν νά διώξουν τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν κοινωνία καί ἀπό τή δημόσια ζωή, νά τήν περιορίσουν στήν ἰδιωτική ζωή καί σφαίρα, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά μήν ἔχει λόγο γιά τά κοινωνικά πράγματα».

Ὁ ἴδιος τονίζει: «Ἄς μήν ξεχνᾶμε, ἐξάλλου, ὅτι ἡ προσευχή εἶναι ἕνας θεσμός τοῦ πολιτισμοῦ μας. Τό ὀρθόδοξο ἑλληνικό σχολεῖο εἶναι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ προσευχή.

Αὐτός ἦταν ὁ στόχος ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔφτιαξαν αὐτή τήν πατρίδα, αὐτό ἦταν καί τό μήνυμα τοῦ μεγάλου διδασκάλου τοῦ Γένους, τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχτισε τουλάχιστον 2.000 σχολεῖα μέσα σέ χρόνια σκλαβιᾶς καί τόνισε ποιός εἶναι ὁ προορισμός τους καί τί πρέπει νά διδάσκεται μέσα στά σχολεῖα.

Ἡ Ὀρθοδοξία δημιουργεῖ πολιτισμό, ἡ Ἐκκλησία εἶναι κατεξοχήν κοινωνία, δημιουργεῖ κοινωνικούς ἀνθρώπους, πολίτες ὑγιεῖς, ἱκανούς νά διαχειριστοῦν τά κοινωνικά πράγματα.

Ὅποιος δέν σέβεται τήν ὀρθόδοξη συνείδηση τῶν Ἑλληνοπαίδων καί τήν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν κοινωνία ἀρνεῖται αὐτόν τόν τόπο καί τήν παράδοσή του».


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΦΥΛΛΟ 114


Share:

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ - Αρχιμ. Αθανάσιου ΚόλλαἈρχιμ. Ἀθανάσιου Κόλλα,
Ἱεροκήρυκος, τ. Καθηγητή

Πολλές παραθρησκευτικές καί ἀνχιχριστιανικές κινήσεις χρησιμοποιοῦν τίς λέξεις αὐτογνωσία καί ἐσωτερισμός (Ἀποκρυφισμός, Γνωστικισμός, Γιόγκα, Διαλογισμός κ.α.). Οἱ λέξεις αὐτές ἔχουν εἰδικό νόημα καί περιεχόμενο, ἐκφράζουν τήν πνευματική διδασκαλία καί πίστη αὐτῶν τῶν κινήσεων καί γίνονται παγίδες, πού αἰχμαλωτίζουν, ὅσους δέν γνωρίζουν τή σημασία τους, στή σκοτεινή φυλακή αὐτῶν τῶν κινήσεων.
 1. Αὐτογνωσία: Ἡ λέξη αὐτή ἔχει σχέση μέ τό παραθρησκευτικό καί μαγικό σύστημα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, ὁ ὁποῖος, μέ τεχνικές πού ἐφαρμόζει, ἀναζητᾶ νά γνωρίσει τίς «ἀπόκρυφες καί μυστικές δυνάμεις» πού κρύβονται πίσω ἀπό τά φυσικά πράγματα ἤ τό ἀνθρώπινο πνεῦμα. Τίς δυνάμεις αὐτές προσπαθεῖ νά μελετήσει ἤ νά ἐκμεταλλευτεῖ μέ εἰδικές τεχνικές καί μαγικές λατρεῖες, πού κάνουν «εἰδικοί μύστες». Ἡ γνώση αὐτῶν τῶν «ἀπόκρυφων δυνάμεων» ὁδήγει στή γνώση τοῦ ἑαυτοῦ τοῦ καθενός, δήλ. στήν «αὐτογνωσία».
 2. Ἐσωτερισμός: Ἡ λέξη αὐτή περικλείει καί ἐκφράζει ἕνα εἶδος Ἀποκρυφισμοῦ. Ὅσοι τήν χρησιμοποιοῦν θέλουν νά δηλώσουν ὅτι οἱ παραδόσεις, οἱ διδασκαλίες καί οἱ τεχνικές του ἀνήκουν σ’ ἕναν «ἐσωτερικό κύκλο» ἀνθρώπων, στούς «Μεγάλους Μύστες», καί εἶναι ἀπρόσιτες, δέν μποροῦν νά τίς γνωρίσουν οἱ πολλοί ἄνθρωποι. Αὐτές ἀποτελοῦν τόν μοναδικό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στήν «ἀληθινή γνώση» τοῦ σύμπαντος καί στή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Αὐτός ὁ δρόμος βρίσκεται μέσα στόν ἄνθρωπο καί ὅλα πραγματοποιοῦνται αὐτόματα, μέ ἐσωτερικές διαδικασίες.
Μέ αὐτές τίς Ἀποκρυφιστικές τεχνικές ὁ ἄνθρωπος αὐτοβυθίζεται μέσα του, ἡ συνείδησή του διευρύνεται καί γίνεται συμπαντική. Ἔτσι, ὑποτάσσει ὅλες τίς συμπαντικές καί ἀπόκρυφες δυνάμεις καί, μέσω τῆς ἐνεργοποίησης τῆς σκέψης, δήλ. τῆς ἀλλαγῆς τῆς νοητικῆς κατάστασης, μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει. Γιά τούς ἐσωτεριστές, Θεός εἶναι ΜΟΝΟΝ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥΣ. Δέν ὑπάρχει Θεός ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο. Τά πάντα ὑπάρχουν καί βρίσκονται μέσα στόν ἄνθρωπο.
 1. Οἱ θεωρίες αὐτές τοῦ ἐσωτερισμοῦ εἶναι ἀντιχριστιανικές, φανταστικές, οὐτοπικές καί ψευδεῖς· εἶναι ἀναπόδεικτοι, δαιμονικοί ἰσχυρισμοί καί φοβερή πλάνη· εἶναι «κενή ἀπάτη». Ἡ μονή ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μικρός, ἀδύναμος καί ὑποδουλωμένος στόν Διάβολο, στήν ἁμαρτία, στό κακό, στή φθορά καί στόν θάνατο· δέν μπορεῖ νά σωθεῖ ἀπό μόνος του. Ἀπό αὐτή τή δουλεία ἔσωσε τόν ἄνθρωπο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἦρθε στόν κόσμο, ὁ Θεάνθρωπος, ζωοδότης καί Λυτρωτής Ἰησοῦς Χριστός. «Ἐδεούμεθα Θεοῦ σαρκουμένου καί σταυρουμένου, ἴνα ζήσωμεν», ὅπως λέγει ὁ ἅγιος καί πνευματέμφορος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου εἶναι ὁ παντοδύναμος Κύριος καί Θεός Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ ἐσωτερισμός ἀποκόβει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ζωντανό Θεό καί τόν ὁδηγεῖ στήν αἰώνια καταστροφή, μακριά ἀπό τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, τῆς ἀνάστασης καί τῆς χαρᾶς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΓΟΣ 2017. ΚΩΔΙΚΟΣ 2369

Share:

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ; - Πάτερ Ιωσήφ ΒιγλιώτηςΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10/2017 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΟΤΙ ΣΥΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΜΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3.
Share:

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2017 - ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ - ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ

Δείτε το νέο πρόγραμμα για το
ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 16/10/2017 Άγιασμός έναρξης - Νέο Πρόγραμμα ομιλιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

16/10/2017 Άγιασμός έναρξης – Νέο Πρόγραμμα ομιλιών
«Το σκηνικό των αιρέσεων σήμερα» Αρχιμ.Χρυσόστομος Μαιδώνης μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων

• 23/10/2017 «Γνωρίζουμε το Ισλάμ;» Οσιώτατος Ιωσήφ Μοναχός Βιγλιώτης
• 30/10/2017 «Τι διδάσκει το Ισλάμ για τον Χριστιανισμό» Αρχιμ. Χρυσόστομος Μαιδώνης, μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.
• 6/11/2017 «Η αλληλοεπίδεαση Χριστιανισμού και Ισλάμ» Αρχιμ. Χρυσόστομος Μαιδώνης, μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.


Δευτέρα 13/11/2017 6 μ.μ. Εσπερινός εορτής Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Τρίτη 14/11/2017 7 π.μ. Όρθρος-Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.


• 20/11/2017 «Ρέικι-αγγελικό Ρέικι, η μαγεία με άλλο πρόσωπο» Αιδ. Ανδρέας Γκατζέλλης, Ιερά Μητρόπολη Λεμεσσού.
• 27/11/2017 «Η θετική σκέψη της Νέας Εποχής» Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρου, Ιεροκήρυκας Ιεράς Μητροπόλεως Κοζάνης.
• 4/12/2017 «Νέο-γνωστικισμός» Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπίκας Αρχιερ. Επίτροπος Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου.
• 11/12/2017 «Η Αρχαιολατρία σήμερα» Ευάγγελος Φυλακτός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.
• 18/12/2017 «Ιησούς: ο Προφήτης ο από Ναζαρέτ» κ. Βάιος Πράντζος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσ/νίκης-Θεολόγος


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΛΚΕΩΝ 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χορηγός επικοινωνίας Greekpress.gr
Επιμέλεια: Γιώτα Παμπάλου

Δείτε την ανακοίνωση :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2017
Share:

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δείτε το νέο πρόγραμμα για το
ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO 2018


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΛΚΕΩΝ 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 4 Ὀκτωβρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Άνθίμου τό Μακεδονικό Παρατηρητήριο συνεχίζει τό Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο καί τήν νέα ἐκκλησιαστική χρονιά.
    Ὁ Ἁγιασμός ἔναρξης θά γίνει τήν Δευτέρα 16 Ὀκτωβρίου, 7, 30 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Μηροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἁγίας Σοφίας 3 στόν 1ο ὄροφο.
     Μετά τόν ἁγιασμό θά ἀκολουθήσει ἡ πρώτη εἰσαγωγική ὁμιλία ἀπό τόν πνευματικό σύμβουλο τοῦ Παρατηρητηρίου Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων, μέ θέμα: «Σκηνικό τῶν αἱρέσεων σήμερα στή πόλη μας».
     Οἱ ὁμιλίες τοῦ ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου θά γίνονται κάθε Δευτέρα στίς 7,30 μ.μ. Ἁγίας Σοφίας 3 στόν 1ο ὄροφο.
     Φέτος θά ξεκινήσουμε μέ τρεῖς ὁμιλίες γιά τό Ἰσλάμ καί θά συνεχίσουμε μέ τήν ἀπειλή τῆς Νέας Ἐποχῆς.
     Οἱ αἱρέσεις καί ἡ παραθρησκεία ἐξακολουθοῦν νά κάνουν αἰσθητή τήν παρουσία τους καί σήμερα. Συνεχῶς προκαλοῦν καί προσκαλοῦν τούς ἀνυποψίαστους. Καί δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀδελφοί μας, πού ὄντας ἀκατήχητοι καί ἀνημέρωτοι, πέφτουν στήν παγίδα τους.

Γι’αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ἐνημερωθοῦμε γιά νά ἀμυνθοῦμε.

Τό Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο ἔχει αὐτό τό σκοπό. Νά ἐνημερώσει καί νά ὀργανώσει τήν ἄμυνα.

Σᾶς περιμένουμε.


Share:

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2017

Δείτε το νέο πρόγραμμα για το
ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO 2018


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΛΚΕΩΝ 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 7,30 Μ.Μ. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 3, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΥ

Τό ἀντιαιρετικό σεμινάριο ἔχει σάν στόχο τήν ἐνημέρωση καί τήν κατάρτιση στελεχῶν γιά τό ἀντιαιρετικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ


16/10/2017 Ἅγιασμός ἔναρξης - Νέο Πρόγραμμα ὁμιλιῶν
«Τό σκηνικό τῶν αἱρέσεων σήμερα» Ἀρχιμ.Χρυσόστομος Μαϊδώνης μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων 

 • 23/10/2017 «Γνωρίζουμε τό Ἰσλάμ;» Ὁσιώτατος Ἰωσήφ Μοναχός Βιγλιώτης
 • 30/10/2017 «Τί διδάσκει τό Ἰσλάμ γιά τόν Χριστιανισμό» Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων.
 • 6/11/2017 «Ἡ ἀλληλοεπίδεαση Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ» Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων.


Δευτέρα 13/11/2017 6 μ.μ. Ἐσπερινός ἑορτῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
Τρίτη 14/11/2017 7 π.μ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.


 • 20/11/2017 «Ρέϊκι-ἀγγελικό Ρέϊκι, ἡ μαγεία μέ ἄλλο πρόσωπο» Αἰδ. Ἀνδρέας Γκατζέλλης, Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσσοῦ.
 • 27/11/2017 «Ἡ θετική σκέψη τῆς Νέας Ἐποχῆς» Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Μύρου, Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κοζάνης.
 • 4/12/2017 «Νέο-γνωστικισμός» Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπίκας Αρχιερ. Επίτροπος Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου.
 • 11/12/2017 «Ἡ Ἀρχαιολατρία σήμερα» Εὐάγγελος Φυλακτός, πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἐπιτροπῆς Ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνα.
 • 18/12/2017 «Ἰησοῦς: ὁ Προφήτης ὁ ἀπό Ναζαρέτ» κ. Βάϊος Πράντζος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσ/νίκης-Θεολόγος

Share:

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η φωτογραφία μου
Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.

Translate

Από το Blogger.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΏΤΟΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ ΑΠOKPYΦIΣMOΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΛΑΜ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ Κ. ΒΑΪΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΓNΩΣTIKIΣMOΣ ΝΕΟEIΔΩΛOΛATPEIA ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΛΟ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΨEYΔOΠPOΦHTEΣ ΨEYTOMEΣΣIEΣ

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προτεινόμενη ανάρτηση

Η εορτή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προστάτου του Σωματείου μας

Παραμονή Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα και η τοπική Ἐκκλησία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Σωματείο του Ορθοδόξου Μακεδονικού Παρατηρη...

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *