Όριο Πίστεως


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΜΙΛΟΥΝΕ ΑΡΑΓΕ...Κά­θε χρό­νο, τέ­τοι­α ε­πο­χή, την πε­ρί­ο­δο του Πά­σχα, βομ­βαρ­δι­ζό­μα­στε α­πό μι­κρά έγ­χρω­μα δι­α­φη­μι­στι­κά, στο δρό­μο, στα γραμ­μα­το­κι­βώ­τιά μας, συ­χνά κι ε­πώ­νυ­μα σε φα­κέ­λους -α­πό τα ο­νό­μα­τά μας που αν­τι­γρά­φουν α­πό τα κου­δού­νια μας-, προ­σκλη­τή­ρια για να συμ­με­τά­σχου­με «στην α­νά­μνη­ση», στην «α­νά­μνη­ση του θα­νά­του του Ι­η­σού»­...

Πρό­κει­ται φυ­σι­κά για τους πάν­τα πρό­θυ­μους «Μάρ­τυ­ρες του Ι­ε­χω­βά» να μας με­τα­στρέ­ψουν στην δι­κή του κα­κο­δο­ξί­α.

«Κά­θε χρό­νο», μας λέ­νε «οι Μάρ­τυ­ρες του Ι­ε­χω­βά θυ­μούν­ται τον θά­να­το του Ι­η­σού έ­τσι ό­πως ε­κεί­νος ζή­τη­σε. (Λου­κάς 22:19, 20). Σας προ­σκα­λού­με θερ­μά να πα­ρευ­ρε­θεί­τε μα­ζί μας σε αυ­τή τη ση­μαν­τι­κή πε­ρί­στα­ση. Θα μά­θε­τε πώς μπο­ρεί να σας ω­φε­λή­σει η ζω­ή και ο θά­να­τος του Ι­η­σού».

Πρό­κει­ται για την τε­λε­τή κα­τά την ο­ποί­α οι «Μάρ­τυ­ρες του Ι­ε­χω­βά» «τη­ρούν την α­νά­μνη­ση του θα­νά­του του Ι­η­σού». Στην ου­σί­α πρό­κει­ται για μια προ­σπά­θεια μί­μη­σης του Μυ­στι­κού Δεί­πνου, αλ­λά με τρό­πο που δι­α­φέ­ρει τό­σο α­πό το ι­ου­δα­ϊ­κό ό­σο και α­πό το χρι­στι­α­νι­κό Πά­σχα. Μι­μούν­ται τη Θεί­α Με­τά­λη­ψη ό­πως ο Κύ­ριος πα­ρέ­δω­σε στους μα­θη­τές Του χρη­σι­μο­ποι­ών­τας ά­ζυ­μα και κρα­σί, και τα ο­νο­μά­ζουν «σύμ­βο­λα» ή «εμ­βλή­μα­τα» κα­θώς αρ­νούν­ται ό­τι πρό­κει­ται πραγ­μα­τι­κά για Σώ­μα και Αί­μα Χρι­στού. Α­πό αυ­τά έ­χουν δι­καί­ω­μα να λά­βουν μό­νο οι «κε­χρι­σμέ­νοι» -η α­νώ­τε­ρη τά­ξη της Ε­ται­ρί­ας «Σκο­πιά»­-, ού­τως ώ­στε να δεί­ξουν ό­τι εί­ναι «κε­χρι­σμέ­νοι». Οι υ­πό­λοι­ποι ο­πα­δοί α­πλά πα­ρευ­ρί­σκον­ται, και εί­ναι συ­χνό το φαι­νό­με­νο να γί­νε­ται η τε­λε­τή χω­ρίς ού­τε έ­νας να «λά­βει α­πό τα εμ­βλή­μα­τα».

Πρό­κει­ται για μια τε­λε­τή εν­τε­λώς αν­τί­θε­τη με το πνεύ­μα της Α­γί­ας Γρα­φής, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι η «Σκο­πιά» ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι ε­κεί βα­σί­ζε­ται. Σύμ­φω­να με την Α­γί­α Γρα­φή και τη δι­δα­σκα­λί­α της Εκ­κλη­σί­ας, το ση­μαν­τι­κό εί­ναι η Α­νά­στα­ση του Κυ­ρί­ου (Α΄ Κορ. Ι­Ε' 14), ο άρ­τος -και ό­χι τα ά­ζυ­μα- και ο οί­νος εί­ναι α­λη­θώς Σώ­μα και Αί­μα Χρι­στού (Ματθ. ΚΣΤ΄ 26-28), η Θεί­α Με­τά­λη­ψη γί­νε­ται «εις ά­φε­ση α­μαρ­τι­ών και εις ζω­ήν αι­ώ­νιον» και ό­χι για να φα­νε­ρώ­σει κά­ποι­α α­νώ­τε­ρη θέ­ση, και φυ­σι­κά ό­λοι οι πι­στοί με­τα­λαμ­βά­νου­με.

Έ­τσι λοι­πόν, ε­μείς οι Ορ­θό­δο­ξοι δεν χρει­ά­ζε­ται κά­ποι­α συγ­κε­κρι­μέ­νη στιγ­μή μό­νο να θυ­μό­μα­στε τον θα­νά­του του Κυ­ρί­ου· αυ­τό μπο­ρού­με να το κά­νου­με στιγ­μή προς στιγ­μή (Α΄ Θεσσ. Ε΄ 17). Εί­ναι η Α­νά­στα­ση του Κυ­ρί­ου που πρω­τί­στως ε­πι­ζη­τού­με, κά­τι που δεν α­πα­σχο­λεί τους ο­πα­δούς της Ε­ται­ρί­ας «Σκο­πιά» κα­θώς γι' αυ­τούς α­νά­στα­ση δεν υ­πάρ­χει.

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η φωτογραφία μου
Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.

Translate

Από το Blogger.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΏΤΟΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ ΑΠOKPYΦIΣMOΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΛΑΜ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ Κ. ΒΑΪΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΓNΩΣTIKIΣMOΣ ΝΕΟEIΔΩΛOΛATPEIA ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΛΟ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΨEYΔOΠPOΦHTEΣ ΨEYTOMEΣΣIEΣ

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προτεινόμενη ανάρτηση

Η εορτή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προστάτου του Σωματείου μας

Παραμονή Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα και η τοπική Ἐκκλησία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Σωματείο του Ορθοδόξου Μακεδονικού Παρατηρη...

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *