Όριο Πίστεως


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Τρίτη 3 Απριλίου 2018

COACHING ΚΑΙ MENTORING - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.
μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
Ο ό­ρος c­o­a­c­h­i­ng (προ­πό­νη­ση) προσ­δι­ο­ρί­ζει την κα­τάρ­τι­ση ή την α­νά­πτυ­ξη στην ο­ποί­α έ­να πρό­σω­πο, που ο­νο­μά­ζε­ται «προ­πο­νη­τής» (c­o­a­ch), υ­πο­στη­ρί­ζει έ­ναν μα­θη­τή, για την ε­πί­τευ­ξη ε­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου προ­σω­πι­κού ή ε­παγ­γελ­μα­τι­κού στό­χου. Ο μα­θη­τής κα­λεί­ται με­ρι­κές φο­ρές και «c­o­a­c­h­ee». Πε­ρι­στα­σια­κά, η κα­θο­δή­γη­ση μπο­ρεί να ση­μαί­νει μια ά­τυ­πη σχέ­ση με­τα­ξύ δύ­ο αν­θρώ­πων, εκ των ο­ποί­ων ο έ­νας έ­χει πε­ρισ­σό­τε­ρη εμ­πει­ρί­α και τε­χνο­γνω­σί­α α­πό τον άλ­λο και προ­σφέ­ρει συμ­βου­λές και κα­θο­δή­γη­ση, κα­θώς ο δεύ­τε­ρος δι­δά­σκε­ται.

Ο ό­ρος εί­ναι τοις πά­σι γνω­στός και πριν α­πό με­ρι­κές δε­κα­ε­τί­ες α­φο­ρού­σε α­πο­κλει­στι­κά -του­λά­χι­στον στη χώ­ρα μας- τον άν­θρω­πο, που προ­πο­νού­σε α­θλη­τές και ο­μά­δες παι­κτών (πο­δο­σφαί­ρου, μπά­σκετ κ.ά.­).

Αν­τί­στοι­χα, η λέ­ξη m­e­n­t­o­r­i­ng (συμ­βου­λευ­τι­κή) χα­ρα­κτη­ρί­ζει την α­νά­πτυ­ξη μιας προ­σω­πι­κής σχέ­σης κα­τά την ο­ποί­α, έ­να πιο έμ­πει­ρο ή πιο πε­πει­ρα­μέ­νο πρό­σω­πο βο­η­θά και κα­θο­δη­γεί έ­να λι­γό­τε­ρο έμ­πει­ρο ή λι­γό­τε­ρο πε­πει­ρα­μέ­νο. Ο μέν­το­ρας (σύμ­βου­λος) εί­ναι εμ­πει­ρο­γνώ­μων σε κά­ποι­ον ο­ρι­σμέ­νο το­μέ­α γνώ­σης. Πρό­κει­ται για μια εκ­παι­δευ­τι­κή σύμ­πρα­ξη και α­νά­πτυ­ξη α­νά­με­σα σε κά­ποι­ον με με­γά­λη εμ­πει­ρί­α και κά­ποι­ος που ε­πι­θυ­μεί τη γνώ­ση.

Ο ό­ρος μέ­χρι πρό­τι­νος σή­μαι­νε γε­νι­κά τον σύμ­βου­λο και φί­λο, που δρού­σε ως πνευ­μα­τι­κός ο­δη­γός και κα­θο­δη­γη­τής.

Σή­με­ρα, με την ά­λω­ση κά­θε το­μέ­α της ζω­ής του αν­θρώ­που α­πό τις με­θο­δεύ­σεις της N­ew A­ge, της «Νέ­ας Ε­πο­χής» του Υ­δρο­χό­ου, οι ό­ροι αυ­τοί πλέ­ον προσ­δι­ο­ρί­ζουν και τους λε­γό­με­νους «L­i­fe C­o­a­c­h­e­rs», τους «Προ­πο­νη­τές Ζω­ής».

Τι εί­ναι ό­μως α­κρι­βώς έ­νας L­i­fe C­o­a­c­h­er;

Α­πό την πλη­θώ­ρα των δι­κτυα­κών τό­πων, που δι­α­φη­μί­ζουν αυ­τούς τους C­o­a­c­h­e­rs και πα­ρου­σιά­ζουν τις «υ­πη­ρε­σί­ες» τους, δι­α­πι­στώ­νου­με με­τα­ξύ άλ­λων ό­τι:
Α­πευ­θύ­νον­ται σε δι­ευ­θυν­τι­κά στε­λέ­χη, η­γέ­τες, ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, αλ­λά και ι­δι­ώ­τες.
Χρη­σι­μο­ποι­ούν ως «ερ­γα­λεί­α» με­τα­ξύ άλ­λων και:

α. Τον Νευ­ρο­γλωσ­σι­κό Προ­γραμ­μα­τι­σμό (NLP): «Κα­τα­νό­η­ση της συ­νει­σφο­ράς του N­LP στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του c­o­a­c­h­i­ng. (a­n­c­h­o­r­i­ng, s­w­i­sh κ.λπ)­».

β. Την Συ­στη­μι­κή Μέ­θο­δο («συ­στη­μι­κή ψυ­χο­θε­ρα­πεί­α»­-«συ­στη­μι­κή α­να­πα­ρά­στα­ση») «Α­να­πτυγ­μέ­νες δε­ξι­ό­τη­τες ε­νερ­γής α­κρό­α­σης και συ­στη­μι­κής δι­ε­ρεύ­νη­σης».

γ. Άλ­λα «ερ­γα­λεί­α», ό­πως: «Γνώ­ση χει­ρι­σμού των c­o­a­c­h­i­ng μον­τέ­λων & ερ­γα­λεί­ων G­R­OW, 4D's, W­h­e­el of L­i­fe κ.λπ.

Γνώ­ση να θέ­τουν δυ­να­μι­κούς στό­χους προ­σω­πι­κής ε­ξέ­λι­ξης και να δου­λεύ­ουν με τις α­ξί­ες του πε­λά­τη.

Αν­τί­λη­ψη της εμ­πι­στευ­τι­κής και μη ε­πι­κρι­τι­κής φύ­σης της σχέ­σης c­o­a­c­h­i­ng.

A­νά­πτυ­ξη προ­σω­πι­κής α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας σαν c­o­a­ch».

Θα μπο­ρού­σα­με, σαν πρό­δρο­μο του c­o­a­c­h­i­ng, να θε­ω­ρή­σου­με τις ε­νέρ­γει­ες της Σα­η­εν­το­λο­γί­ας, μέ­σω της θυ­γα­τρι­κής της U­M­an, να δι­εισ­δύ­σει και να α­λώ­σει ε­πι­χει­ρή­σεις «εκ­παι­δεύ­ον­τας», α­κό­μη α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ΄70, τα στε­λέ­χη τους στις αρ­χές του m­a­r­k­e­t­i­ng και του m­a­n­a­g­e­m­e­nt, ό­πως του­λά­χι­στον ο R­on H­u­b­b­a­rd αν­τι­λαμ­βα­νό­ταν αυ­τούς τους ό­ρους.

Α­κό­μη, σαν άλ­λο πρό­δρο­μο να θυ­μη­θού­με τον Αν­τώ­νη Κα­λο­γή­ρου, που με την «S­u­c­c­e­ss D­y­n­a­m­i­cs», την «Δυ­να­μι­κή της Ε­πι­τυ­χί­ας», εκ­παί­δευ­σε ε­κα­τον­τά­δες στε­λέ­χη ε­πι­χει­ρή­σε­ων στο «P­o­s­i­t­i­ve T­h­i­n­k­i­ng», τη γνω­στή μας «Θε­τι­κή Σκέ­ψη».

Και πολ­λούς άλ­λους.­..

Σή­με­ρα, ο χώ­ρος του c­o­a­c­h­i­ng εί­ναι α­πέ­ραν­τος· τό­σον στο ε­ξω­τε­ρι­κό α­π' ό­που μάς έρ­χε­ται ό­σο και στη χώ­ρα μας. Χι­λιά­δες «c­o­a­c­h­es» λυ­μαί­νον­ται τον ελ­λα­δι­κό και δι­ε­θνή χώ­ρο «προ­σφέ­ρον­τας ελ­πί­δα α­νά­πτυ­ξης» ε­πί ποι­κί­λων θε­μά­των. 107,000,000 α­πο­τε­λέ­σμα­τα δί­νει το G­o­o­g­le στη λέ­ξη c­o­a­c­h­i­ng, η δε πε­ρι­γρα­φή της προ­ϋ­πο­θέ­τει ε­κτε­τα­μέ­νη α­νά­λυ­ση.

Το πρό­βλη­μα εί­ναι τε­ρά­στιο· τό­σο, που δε­κά­δες τό­μοι θα α­δυ­να­τού­σαν να το πε­ρι­γρά­ψουν και πε­ρι­λαμ­βά­νει σω­ρεί­α με­θο­δο­λο­γί­ας, ό­που η ε­πι­στή­μη, α­να­κα­τεύ­ε­ται με ε­πι­στη­μο­φα­νή και α­πο­κρυ­φι­στι­κή θε­ω­ρί­α και πρά­ξη.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα του ό­λου α­να­κα­τώ­μα­τος θα μπο­ρού­σε να εί­ναι το βι­ο­γρα­φι­κό κά­ποι­ου, που α­σκεί το «L­i­fe C­o­a­c­h­i­ng» και που α­ναρ­τή­θη­κε σε αν­τι­αι­ρε­τι­κή σε­λί­δα του F­a­c­e­b­o­ok με τί­τλο «Ε­ναλ­λα­κτι­κό Πά­σχα στη Μά­νη με δι­α­λο­γι­σμό και φω­το­γρα­φί­α».

Πρό­κει­ται για τον Σπύ­ρο Μα­ρί­νο, «D­r­e­a­m­s­R­a­ft» κα­τά δή­λω­σή του. Με­τα­φέ­ρου­με το βι­ο­γρα­φι­κό αυ­το­λε­ξεί:

«Ο Σπύ­ρος Μα­ρί­νος (S­a­r­v­e­sh) εί­ναι δι­πλω­μα­τού­χος Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός. Α­πό το 1991 μέ­χρι και το 2013 ή­ταν m­a­n­a­g­er σε ο­μά­δες έρ­γου με αν­τι­κεί­με­νο τις πω­λή­σεις, σε με­γά­λες α­σφα­λι­στι­κές ε­ται­ρεί­ες ό­που και α­πέ­σπα­σε δι­α­κρί­σεις και βρα­βεύ­σεις. Α­σχο­λεί­ται με την εμ­ψύ­χω­ση και πα­ρώ­θη­ση ο­μά­δων έρ­γου. Ξε­κί­νη­σε το α­το­μι­κό του τα­ξί­δι α­πό την «Αρ­μο­νι­κή Ζω­ή», με το R­o­b­e­rt N­a­j­e­my πριν 25 χρό­νια. Στο Πάν­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο έ­χει δι­δα­χθεί ε­πι­κοι­νω­νί­α σε ο­μά­δες. Στο Α­θη­να­ϊ­κό Κέν­τρο Με­λε­τών Αν­θρώ­που (Α.Κ.Μ.Α.­), έ­χει δι­δα­χθεί τις αρ­χές της συ­στη­μι­κής προ­σέγ­γι­σης. Συμ­με­τεί­χε ε­πί­σης σε εκ­παί­δευ­ση συν­το­νι­στών συ­στη­μι­κής α­να­πα­ρά­στα­σης. Έ­χει ζή­σει για δι­α­στή­μα­τα στην Ιν­δί­α, στο O­s­ho M­u­l­t­i­v­e­r­s­i­ty ό­που πα­ρα­κο­λού­θη­σε πλή­θος εκ­παι­δεύ­σε­ων. Σπού­δα­σε συμ­βου­λευ­τι­κή με ε­ξει­δί­κευ­ση στις σχέ­σεις και την σε­ξου­α­λι­κό­τη­τα στο O­s­ho H­u­m­a­n­i­v­e­r­s­t­i­ty στην Ολ­λαν­δί­α. Εί­ναι P­S­Y­CH-K (σύ­στη­μα αλ­λα­γής πε­ποι­θή­σε­ων και συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ε­ξι­σορ­ρό­πη­σης) δι­ευ­κο­λυν­τής σε ε­πί­πε­δο a­d­v­a­n­ce. Ε­πί­σης εί­ναι πι­στο­ποι­η­μέ­νος α­πό το O­s­ho H­u­m­a­n­i­v­e­r­s­t­i­ty και το O­s­ho M­u­l­t­i­v­e­r­s­i­ty ως L­e­a­d­er των φη­μι­σμέ­νων τε­χνι­κών O­s­ho M­e­d­i­t­a­t­i­o­ns, H­u­m­a­n­i­v­e­r­s­i­ty S­o­c­i­al M­e­d­i­t­a­t­i­o­ns και του A.U.M. M­e­d­i­t­a­t­i­on. Στην P­o­s­i­t­i­v­i­ty C­o­a­c­h­i­ng σπού­δα­σε L­i­fe και B­u­s­i­n­e­ss c­o­a­c­h­i­ng. Για πολ­λά έ­τη ορ­γά­νω­σε και ορ­γα­νώ­νει βι­ω­μα­τι­κές εκ­παι­δευ­τι­κές ο­μά­δες με θέ­μα «Το μο­νο­πά­τι της Α­φθο­νί­ας». Τα τε­λευ­ταί­α έ­τη εμ­πνευ­σμέ­νος α­πό τον δά­σκα­λό του P­r­of. S­t­e­f­a­no E­l­io D­'­a­n­na δη­μι­ούρ­γη­σε εκ­παι­δευ­τι­κά σε­μι­νά­ρια για την «τέ­χνη του ο­νει­ρεύ­ε­σθαι» ό­πως το «a­rt of d­r­e­a­m­i­ng» και το «d­r­e­am w­i­th a­ll y­o­ur h­e­a­rt» τα ο­ποί­α δι­ε­ξά­γον­ται σή­με­ρα στην Ελ­λά­δα και στην Ι­τα­λί­α».

Το πα­ρα­πά­νω βι­ο­γρα­φι­κό εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό για το ό­τι, το συγ­κε­κρι­μέ­νο πρό­σω­πο πα­ρή­λα­σε α­πό πλή­θος ο­μά­δες, που δι­α­μόρ­φω­σαν τε­λι­κά τις ε­πι­λο­γές του και α­ναμ­φί­βο­λα και την προ­σω­πι­κό­τη­τά του. Άρ­χι­σε με την «Αρ­μο­νι­κή Ζω­ή» του B­ob N­a­j­e­my, προ­χώ­ρη­σε στο Α.Κ.Μ.Α. των Γι­ώρ­γου και Βά­σως Βα­σι­λεί­ου (συ­στη­μι­κή προ­σέγ­γι­ση-συ­στη­μι­κή α­να­πα­ρά­στα­ση κ.ά.­), έ­ζη­σε στην Ιν­δί­α, στο Κοι­νό­βιο του Ραζ­νίς (O­s­ho) και «εκ­παι­δεύ­τη­κε» στα ι­δρύ­μα­τα του Ραζ­νίς σε δι­ά­φο­ρες ευ­ρω­πα­ϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες κ.ά. Θα μπο­ρού­σα­με εύ­λο­γα να πού­με πως «δεν ά­φη­σε σέ­κτα, που να μη την δο­κι­μά­σει»­.­..

Ο­λο­κλη­ρώ­νον­τας την έ­ρευ­να αυ­τή, θα πρέ­πει να υ­πο­γραμ­μί­σου­με ό­τι ό­σα γρά­φον­ται ε­δώ, δεν στο­χεύ­ουν στην προ­σβο­λή ή στην α­πο­μεί­ω­ση της τι­μής και της υ­πο­λή­ψε­ως των προ­σώ­πων, που α­σκούν τις πρα­κτι­κές αυ­τές ως ε­παγ­γελ­μα­τί­ες ή ως δε­χό­με­νοι τις υ­πη­ρε­σί­ες, τα ο­ποί­α, πρό­σω­πα, ως ει­κό­νες Θε­ού, σε­βό­με­θα δε­όν­τως, αλ­λά, α­πό ό­σα εί­χα­με κα­τα­γρά­ψει πα­λαι­ό­τε­ρα και στον «Δι­ά­λο­γο», γί­νε­ται φα­νε­ρό, πως πρό­κει­ται για α­κό­μη μί­α με­θο­δο­λο­γί­α, δή­θεν ψυ­χο­λο­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα, η ο­ποί­α με τον «α­νώ­δυ­νο» τρό­πο προ­βο­λής της μέ­σω σε­μι­να­ρί­ων, υ­πό­σχε­ται -ό­χι χω­ρίς υ­λι­κό κό­στος- να λύ­σει τα ποι­κί­λα βι­ο­τι­κά και άλ­λα προ­βλή­μα­τα του αυ­το­νο­μη­μέ­νου αν­θρώ­που κη­ρύσ­σον­τας το «ευ­αγ­γέ­λιο του ό­φε­ως»· τη νό­θα δη­λα­δή, αυ­το­γνω­σί­α, την αυ­το­πραγ­μά­τω­ση (αυ­το­θέ­ω­ση) και την χω­ρίς Θε­ό «σω­τη­ρί­α». Ά­ρα το c­o­a­c­h­i­ng και τα συ­να­φή εί­ναι α­συμ­βί­βα­στα με την Ορ­θό­δο­ξη Χρι­στι­α­νι­κή πί­στη.

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η φωτογραφία μου
Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.

Translate

Από το Blogger.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΏΤΟΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ ΑΠOKPYΦIΣMOΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΛΑΜ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ Κ. ΒΑΪΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΓNΩΣTIKIΣMOΣ ΝΕΟEIΔΩΛOΛATPEIA ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΛΟ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΨEYΔOΠPOΦHTEΣ ΨEYTOMEΣΣIEΣ

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προτεινόμενη ανάρτηση

Η εορτή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προστάτου του Σωματείου μας

Παραμονή Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα και η τοπική Ἐκκλησία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Σωματείο του Ορθοδόξου Μακεδονικού Παρατηρη...

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *